Thiếu chứng chỉ tin học, tiếng Anh; công chức, viên chức có bị cho thôi việc?

Xin chào luật sư! Tôi làm công chức ở xã phường! Cho tôi hỏi nếu bản thân mình có thiếu chứng chỉ tin học, tiếng Anh thì có bị cho thôi việc theo các quy định mới của pháp luật hiện nay hay không ?

Anh M.V (Quảng Ninh) gửi câu hỏi.

Cảm ơn câu hỏi của anh M.V. Chúng tôi giải đáp thắc mắc của anh như sau.

1. Công chức, viên chức thiếu chứng chỉ tiếng anh có bị thôi việc?

Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 2 của Nghị định 29/2023/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023), trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn và nghiệp vụ yêu cầu cho vị trí công việc hiện tại mà không có vị trí công việc khác phù hợp để bố trí hoặc không thể bố trí đào tạo lại để cải thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc được cơ quan bố trí công việc khác nhưng cá nhân tự nguyện chấp nhận tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý, thì họ sẽ nằm trong diện bị cho thôi việc.

=> Trong trường hợp công chức, viên chức không đảm bảo trình độ tiếng Anh, tin học và các trình độ chuyên môn khác theo yêu cầu của vị trí công việc nói chung, như trường hợp được nêu trên, họ sẽ bị cho thôi việc. Điều này có nghĩa là họ sẽ không còn giữ vị trí công việc hiện tại và phải rời khỏi cơ quan, tổ chức, đơn vị mà họ đang công tác. Việc thôi việc này nhằm đảm bảo rằng các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng được trình độ chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu cho vị trí công việc, đồng thời thúc đẩy việc nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc của các thành viên trong tổ chức.

Quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

2. Chính sách thôi việc quy định như thế nào?

Chính sách thôi việc là một phần quan trọng của quản lý nhân sự trong các cơ quan, tổ chức, và doanh nghiệp. Nội dung chi tiết của chính sách thôi việc có thể được đề cập trong các văn bản pháp lý, quy chế, hoặc quy định nội bộ của tổ chức. Dưới đây là một số nội dung chi tiết về chính sách thôi việc theo hai trường hợp khác nhau: thôi việc ngay và thôi việc sau khi đi học nghề.

– Chính sách thôi việc ngay: Trường hợp áp dụng cho những người làm việc trong tổ chức và đủ điều kiện tinh giản biên chế, nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu hoặc không đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định. Các khoản trợ cấp sau đây được cung cấp cho những người này:

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.

+ Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề: Trường hợp áp dụng cho những người làm việc trong tổ chức có tuổi dưới 45 tuổi, không phù hợp với công việc hiện tại dựa trên trình độ đào tạo và chuyên ngành đào tạo, nhưng có ý định thôi việc và muốn đi học nghề trước khi tìm việc mới. Các chế độ hỗ trợ sau được áp dụng trong trường hợp này:

+ Được hưởng nguyên tiền lương hiện hưởng và cơ quan, đơn vị tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (nếu được tham gia bảo hiểm thất nghiệp) trong thời gian đi học nghề, với thời gian tối đa là 06 tháng.

+ Được trợ cấp kinh phí học nghề bằng mức lương hiện hưởng, trong khoảng thời gian học nghề tối đa là 06 tháng, để đóng cho cơ sở dạy nghề.

+ Sau khi hoàn thành khóa học nghề, được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm bắt đầu học để tìm việc làm.

+ Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

+ Trong thời gian đi học nghề, thời gian công tác được tính liên tục nhưng không tính vào thâm niên công tác để xác định bậc lương thường xuyên hàng năm.

– Đối với những người thôi việc theo quy định trên, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức đóng bảo hiểm xã hội được bảo lưu hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Các chính sách thôi việc theo quy định của pháp luật không áp dụng đối với công chức, viên chức.

Đối với chính sách thôi việc ngay, những nhân viên không đủ tuổi nghỉ hưu hoặc không đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định sẽ được hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm và trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong khi đó, chính sách thôi việc sau khi đi học nghề áp dụng cho những người có tuổi dưới 45 tuổi, muốn thôi việc và có ý định đi học nghề trước khi tìm việc mới. Trong trường hợp này, họ sẽ được hưởng nguyên tiền lương hiện hưởng và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian đi học nghề, cùng với trợ cấp kinh phí học nghề và trợ cấp tiền lương sau khi hoàn thành khóa học.

3. Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế

Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023, theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP, bao gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, trong các trường hợp sau:

+ Dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ.

+ Dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

+ Dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

+ Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 1 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

+ Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, khi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, khi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

=> Các trường hợp này được áp dụng chính sách tinh giản biên chế trong các tình huống như dư do rà soát và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự, dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, và những trường hợp đặc biệt khác. Qua đó, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế sẽ giúp tăng cường hiệu quả và hiệu suất làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng thời giảm chi phí quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (18 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email