Công văn 6976/BYT-TB-CT năm 2021 về đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6976/BYT-TB-CT
V/v đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gia tăng nhanh chóng số lượng người mắc tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là tỉnh, thành phố) trên cả nước, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người dân; một số tỉnh, thành phố đã chủ động chuẩn bị, triển khai phương án ứng phó với tình huống số ca mắc tăng cao. Tuy nhiên, cũng có nơi chưa sẵn sàng phương án lực lượng, phương tiện, hậu cần cho các kịch bản phòng chống dịch. Kinh nghiệm chống dịch tại một số tỉnh bùng phát mạnh cho thấy các yếu tố quyết định trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 là: Ô xy y tế, Thuốc và Trang thiết bị y tế là đặc biệt quan trọng. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Thành lập Bộ phận điều phối ô xy y tế của tỉnh, thành phố và phân công một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm trưởng bộ phận, lãnh đạo Sở Y tế làm phó thường trực bộ phận và thành viên thuộc các Ban, ngành, đơn vị liên quan. Bộ phận điều phối ô xy y tế có nhiệm vụ chỉ đạo lập và tổ chức triển khai kế hoạch để bảo đảm cung ứng ô xy y tế cho công tác điều trị người bệnh COVID-19 và các bệnh khác trên địa bàn, trong đó cần chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật tại các cơ sở điều trị, lập phương án cung ứng ô xy y tế trên địa bàn với các nội dung chính như sau:

– Rà soát thực trạng, cập nhật tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu ô xy y tế theo các các tình huống số ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Lập kế hoạch, báo cáo đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quyết định xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị hệ thống ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố.

– Phối hợp với các đơn vị sản xuất, cung ứng để tổng hợp, có phương án sẵn sàng tăng cường năng lực cung cấp ô xy y tế của các cơ sở sản xuất, nhà cung cấp khi dịch bùng phát.

– Tổ chức kết nối, trao đổi thông tin giữa các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 với nhà sản xuất, nhà cung ứng để chủ động, lên phương án ký kết hợp đồng cung ứng, vận chuyển, cung ứng đầy đủ ô xy y tế phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19 và phục vụ công tác quản lý, điều phối trong toàn tỉnh, thành phố.

– Theo dõi, điều hành công tác sử dụng ô xy y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế thu dung điều trị Covid-19 trên địa bàn.

2. Chỉ đạo Sở Y tế tỉnh, thành phố là đầu mối thực hiện:

– Khẩn trương cập nhật, rà soát có phương án thiết lập các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo các tầng điều trị; Chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật, thiết bị (bồn oxy, bình, chai…) đồng bộ, đáp ứng công suất để phục vụ điều trị người bệnh.

– Phân công cán bộ chuyên trách theo dõi liên tục, kết nối cập nhật thông tin với Tổ công tác điều phối ô xy y tế – Bộ Y tế về tình hình cung ứng, kết quả hoạt động của bộ phận điều phối ô xy tỉnh.

Nhận được văn bản này, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, phối hợp với Bộ Y tế để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 


Nơi nhận:
– Như trên (để thực hiện);
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp);
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Cục Vụ, Cục, Tổng cục, Ttra Bộ và VPB (để thực hiện);
– Cổng TT BYT và Cổng TTQL TTBYT (để đăng tải thông tin);
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế ngành (để thực hiện);
– Lưu: VT, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

Đánh giá post
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email