Công văn 2817/LĐTBXH-TE năm 2021 triển khai Quyết định 1248/QĐ-TTg do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2817/LĐTBXH-TE
V/v triển khai QĐ số 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: …………………………………….

Ngày 19/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi là Chương trình).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg triển khai một số nội dung sau:

– Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình và gửi về Bộ LĐTBXH (qua Cục Trẻ em) trước ngày 25/9/2021.

– Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống, ngành triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình.

– Tăng cường phối hợp liên ngành và kim tra, giám sát việc trin khai Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cử 01 đơn vị chuyên môn làm đầu mối phối hợp với Bộ LĐTBXH (qua Cục Trẻ em) để triển khai Chương trình.

– Bố trí kinh phí hằng năm để triển khai Chương trình.

– Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Bộ LĐTBXH (qua Cục Trẻ em) trước ngày 05/12 hằng năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ: Bộ LĐTBXH (qua Cục Trẻ em, Tầng 6, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, số 98 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội; điện thoại: 024.37478426, email: treem@molisa.gov.vn) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Vụ KHTC;
– Quỹ BTTE Việt Nam;
– Lưu; VT, Cục TE (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà

 

DANH SÁCH CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ GỬI CÔNG VĂN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Bộ Giao thông vận tải;

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Bộ Xây dựng;

6. Bộ Công an;

7. Bộ Y tế;

8. Bộ Thông tin và Truyền thông;

9. Bộ Tài chính;

10. Bộ Ngoại giao;

11. Bộ Tư pháp;

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

13. Bộ Quốc phòng;

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

15. Bộ Khoa học và Công nghệ;

16. Bộ Công Thương;

17. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

18. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

19. Trung ương Đoàn Thanh niên CSHCM;

20. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

21. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam;

22. Ủy ban Dân tộc;

23. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

Đánh giá post
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email