So sánh giữa công ty cổ phần và công ty hợp danh

So sánh giữa công ty cổ phần và công ty hợp danh

  1. Giống nhau:

– Đều là mô hình doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

– Đều có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần , Công ty hợp danh

  1. Khác nhau:
Công ty cổ phần Công ty hợp danh
Khái niệm, đặc điểm – Đối tượng thành lập : Có thể là tổ chức hoặc cá nhân

–  Số lượng thành viên : Ít nhất là 3

– Đặc trưng của công ty đối vốn.

– Có quyền phát hành chứng khoán.

– Chế độ trách nhiệm: hữu hạn

 

–  Đối tượng thành lập: Thành viên hợp danh phải là cá nhân, thành viên góp vốn có thể  là tổ chức hoặc cá nhân

– Số lượng thành viên: Ít nhất là  2 thành viên hợp danh  và có thể có thành viên góp vốn

– Đặc trưng của công ty đối nhân.

– Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

–  Chế độ trách nhiệm: vô hạn

 

Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần có thể lựa chọn 2 mô hình tổ chức quản lý và hoạt động:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trường hợp công ty có cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

 

 

Công ty hợp danh bao gồm:

Tất cả các thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên bầu một thành viên hơp danh là Chủ tịch hội đồng thành viên, đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định nào khác.

 

 

Người đại diện Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị , Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

 

Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phải phân công nhau đảm nhận các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

 

Vốn Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trí mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty  Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như cam kết. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty
Huy động vốn Được quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. Các loại cổ phần:

– Cổ phần phổ thông

– Cổ phần ưu đãi cổ tức

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết

– Cổ phần ưu đãi

Do Điều lệ Công ty quy định

Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để có thể huy động vốn.
Cơ sở pháp lý Được quy định tại chương V luật doanh nghiệp 2014 Được quy định tại chương VI Luật Doanh nghiệp 2014

 


Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc Đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
5/5 - (13 bình chọn)
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email